Çalışanın Hususi Sebeplerinden Ötürü İkale Talebi Dilekçesi

Çalışanın Hususi Sebeplerinden Ötürü İkale Talebi Dilekçesi

0.00 TL

Bu Örneğin Bağlı Olduğu Diğer İşlemler:

Çalışanın Hususi Sebeplerinden Ötürü İkale Talebi Dilekçesi


Bu örnek özellikle Koronavirüs salgını ( COVID-19 virüsü pandemisi) nedeniyle ortaya çıkan ihtiyaca yönelik olarak hazırlanmıştır. 

7244 sayılı kanunun Korona Virüs salgını ile mücadele kapsamında 16.04.2020 Tarihli Resmi Gazete yayınlanarak yürürlüğe giren “Geçici 10. Madde” sindeki İş Kanununa yeni giren geçici uygulamanın adı olup, en çok üç aylık geçici süre için (Cumhurbaşkanınca süre 6 aya kadar uzatılabilir) geçerlidir. Bu süre içinde İşveren çalışana, eğer hiç çalışma yaptırmıyor ise herhangi bir ücret ödememekte, bunun yerine ücretsiz izne çıkarılan çalışana İŞKUR’dan günlük 39.24 TL ödenek verilmektedir.

Getirilen bu düzenleme ile iş akitlerinin işveren tarafından haklı nedenle tazminatsız olarak feshedilmesi harici diğer tüm fesih yolları kapatılmıştır. Çalışan tarafından tazminatları ödenerek iş akdinin feshi talep edilmesi halinde ve işveren tarafından bu talebin kabulü halinde iş akdi bu yasak süreleri içinde işveren tarafından feshedilemeyeceğinden 4857 Sayılı İş Kanunu’nun Geçici 10. Maddesi kapsamında çalışan ücretsiz izne çıkarılmasına karar verilebilir. 

Bu durumda işçi tarafın kullanılacak olan bu ikale talebi örneğini hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.


Ücretin Gerektiği Gibi Hesaplanmaması ve Ödenmemesi Sebebiyle Fesih Dilekçesi

Bu örneği Word Belgesi olarak indirip düzenleyebilirsiniz.